Brugervilkår og persondatapolitik

 

Eventmaker.dk’s Brugervilkår

 

Disse brugervilkår er gældende i ethvert forhold mellem Brugere og 

Eventmakers.dk ApS

Jagtvej 157

2200 København N

CVR-nr. 38850679

E-mail info@eventmakers.dk

Telefon (+45) 2224 0422

(herefter “Eventmakers.dk”)

Eventmakers.dk udbyder en digital platform, der forbinder, matcher og formidler kontakt mellem Arbejdstagere og Arbejdsgivere. Den digitale platform er tilgængelig via Eventmakers.dk mobile applikation (“Applikationen”), som kan tilgås ved at registrere sig som Bruger i Applikationen.

Eventmakers.dk faciliterer udelukkende Applikationen, og Eventmakers.dk påtager sig intet ansvar i forbindelse med kontakt og korrespondance samt eventuel aftale mellem en udbyder og kunde. Af samme grund er Eventmakers.dk ikke part i en eventuel senere indgået aftale mellem udbyder og kunde.

Ved at gøre brug af Applikationen accepterer Brugeren nærværende brugervilkår (”Brugervilkårene”).

 

 

 • Definitioner
 • Event firma” betyder enhver Bruger, der udbyder event relateret ydelser via Applikationen.
 • Kunde” betyder enhver Bruger, der søger udbydere til event relateret ydelser via Applikationen.
 • Bruger” betyder enhver kunde eller Event firma der vil eller har oprettet profil via Applikationen.
 • Identifikation og registrering af Brugere
 • Før Applikationen kan tages i brug, skal Brugeren identificere og registrere sig som Bruger gennem Applikationen. I forbindelse med registrering som Bruger skal Brugeren vælge at registrere sig som Event firma eller Kunde.
 • Til brug for registreringen skal Brugeren give de oplysninger, som Eventmakers.dk anmoder om via Applikationen. I denne forbindelse garanterer Brugeren, at de oplysninger, som gives til Eventmakers.dk, er korrekte, og at holde oplysningerne ajourførte.
 • I forbindelse med registreringen vil Brugeren blive anmodet om at give sædvanlige kreditkortoplysninger enten direkte til Eventmakers.dk eller Eventmakers.dk´s betalingspartner til brug for betaling for brugen af Applikationen, jf. afsnit 3 nedenfor.
 • For at oprette sig som Bruger skal Brugeren være minimum 15 år.
 • Brug af Applikationen

 

Profil

 

 • Ved Brugerens oprettelse af en profil via Applikationen for at Brugeren kan tilgå og bruge Applikationen. 
 • I forbindelse med oprettelsen af abonnementet accepterer Brugeren, at Eventmakers.dk fremsender faktura på tilkøb af ekstra ydelser såsom premium ydelser.
 • Fortrydelsesret
 • Brugeren frasiger sig ved oprettelse af bruger til brug af Applikationen retten til at fortryde købet. Tilkøb kan dog altid opsiges i overensstemmelse med afsnit “opsigelse” nedenfor.
 • Ændringer i tjenesten
 • Eventmakers.dk har ret til løbende at ændre ydelsesprisen, idet prisstigninger altid vil blive varslet Brugeren via e-mail minimum en måned inden næste betalingsperiode begynder, således at Brugeren kan nå at opsige ydelsen, inden prisstigningen træder i kraft.
 • Persondata
 • Oplysningerne om Brugeren vil blive indsamlet, opbevaret og behandlet af Eventmakers.dk i forbindelse med Brugerens brug af Applikationen. Disse oplysninger kan indeholde Brugerens personoplysninger, og i givet fald vil Eventmakers.dk behandling af oplysningerne overholde gældende persondatalovgivning, hvilket er beskrevet yderligere i Eventmakers.dk´s persondatapolitik, der er tilgængelig på følgende link: http://www.eventmakers.dk/brugervilkar-og-persondatapolitik/.
 • Ved at registrere sig som Bruger via Applikationen accepterer Brugeren Eventmakers.dk´s Persondatapolitik.
 • Opsigelse
 • Hvis Brugeren ikke overholder Brugervilkårene, kan Eventmakers.dk uden forudgående varsel opsige Brugeren og afskære Brugeren fra at gøre brug af Applikationen.

 

  1. I tilfælde af opsigelse efter afsnit “opsigelse” er Brugeren ikke berettiget til refusion af erlagt ydelse, erstatning eller godtgørelse, hvorimod Eventmakers.dk er berettiget til erstatning for ethvert direkte eller indirekte økonomisk tab.
  2. Brugeren kan til enhver tid vælge at opsige sin ydelse til ophør ved udgangen af den periode, som Brugeren har betalt for.
  3. Brugerens opsigelse af ydelse sker via Skriftlig henvendelse til info@eventmakers.dk

 

 • Eventmakers.dk´s ansvarsfraskrivelse og -begrænsning
 • Applikationen udbydes af Eventmakers.dk, som den foreligger, uden nogen former for udtrykkelige eller implicitte garantier. Eventmakers.dk fraskriver sig ethvert ansvar for, at Applikationen vil opfylde Brugerens individuelle krav eller være tilgængelig uafbrudt eller i øvrig fejlfri.
 • Eventmakers.dk kan under ingen omstændigheder blive gjort ansvarlig for Brugerens indirekte tab, herunder – men ikke begrænset til – tabt arbejdsfortjeneste, indtægt eller fortjeneste. Eventmakers.dk er I øvrigt ikke ansvarlig for systemnedbrud, der gør Applikationen utilgængelig i en periode.
 • Eventmakers.dk fraskriver sig ethvert ansvar for det indhold, som andre Brugere af Applikationen offentliggør via Applikationen, herunder også – men ikke begrænset til – den kontakt, korrespondance og eventuelt senere indgået aftale mellem Brugeren og andre brugere. Brugeren er derfor afskåret fra at gøre krav gældende mod Eventmakers.dk for enhver form for tab og/eller skade, som andre brugere af Applikationen, forsætligt eller uagtsomt, har påført Brugeren.
 • For så vidt angår produktansvar, kan Eventmakers.dk kun gøres ansvarlig herfor, såfremt det følger af gældende, ufravigelige produktansvarsregler. 
 • Under alle omstændigheder er Eventmakers.dk´s ansvar begrænset til maksimalt at kunne udgøre abonnementsydelsen for brug af Applikationen i et år.
 • Øvrigt
 • Eventmakers.dk er berettiget til at benytte underleverandører og til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter Brugervilkårene til tredjeparter.
 • Eventmakers.dk tager forbehold for at foretage ændringer i Brugervilkårene uden forudgående varsel til Brugeren.
 • Brugervilkårene erstatter enhver anden forudgående aftale, der måtte være indgået mellem Eventmakers.dk og Brugeren.
 • Applikationen og Brugervilkårene er beskyttet ophavsretligt og varemærkeretligt samt gennem anden relevant immaterialretlig beskyttelse. Af samme grund anerkender og accepterer Brugeren, at alle rettigheder til Applikationen og Brugervilkårene udelukkende tilhører Eventmakers.dk. 
 • Ved brug af Applikationen giver Brugeren Eventmakers.dk samtykke til at blive kontaktet af Eventmakers.dk via e-mail med vejledning i, hvordan Brugeren får mest muligt ud af Applikationen, samt med information om opdateringer, ændringer, indhold og lignende vedrørende Applikationen. Brugerens samtykke i denne forbindelse indbefatter ligeledes samtykke til, at Eventmakers.dk må sende Brugeren nyhedsbreve via e-mail, der bl.a. indeholder reklame for produkter og ydelser, der komplementerer Brugerens abonnement til brug af Applikationen.
 • Ved feedback eller øvrige henvendelser til Eventmakers.dk skal Brugeren kontakte Mads Nordby på +45 2224 0422 eller info@eventmakers.dk
 • Lovvalg og værneting
 • Nærværende Brugervilkår og enhver tvist, der måtte udspringe heraf eller brugen af Applikationen, er underlagt dansk ret, idet der dog ses bort fra danske lovvalgsregler.
 • Enhver uoverensstemmelse mellem Eventmakers.dk og Brugeren afgøres af den for tvisten kompetente danske domstol eller det relevante danske klageorgan.

 

Eventmakers.dk Persondatapolitik

Når en bruger (“Bruger”) opretter en profil og/eller gør brug af Eventmakers.dk ApS’ (jagtvej 157, 2200 København N) (“Eventmakers.dk”) mobile applikation (“Applikationen”), indsamler og behandler Eventmakers.dk oplysninger om Brugeren. I forbindelse hermed er Eventmakers.dk dataansvarlig.

Beskyttelsen af Brugerens personoplysninger prioriteres højt af Eventmakers.dk, og i det følgende beskrives nærmere, hvilke oplysninger, Eventmakers.dk behandler, til hvilke formål behandlingen sker og hvor længe samt hvordan Eventmakers.dk opbevarer Brugerens oplysninger.

 

 • Hvilke personoplysninger indsamler Eventmakers.dk om Brugeren?

 

Eventmakers.dk indsamler oplysninger om Brugerens navn, e-mailadresse, adresse, alder, nationalitet, billeder af Bruger samt lokation.

Herudover indsamler Eventmakers.dk oplysninger om Brugerens brug af Applikationen, herunder adfærd, mest sete udbydere samt artikler.

 

 • Til hvilke formål behandler Eventmakers.dk Brugerens personoplysninger?

 

Brugerens personoplysninger behandles til følgende formål:

 • til at behandle Brugerens anmodninger;
 • til at matche Brugeren til udbydere;
 • til at håndtere feedback;
 • til at udsende nyhedsbreve til Brugeren;
 • til at kontakte Brugeren efter dennes anmodning;
 • til at besvare Brugerens forespørgsler;
 • til at forbedre Applikationen, herunder indholdet på Applikationen;
 • til statistiske formål om Brugerens brug af Applikationen; og
 • til at debitere og fakturere Brugeren for brug af Applikationen.

 

 • Videregiver Eventmakers.dk oplysninger om Brugeren?

 

Eventmakers.dk kan overføre Brugerens personoplysninger til tredjeparter, såfremt dette er nødvendigt for, at Eventmakers.dk kan yde Brugeren den ydelse, som Brugeren anmoder om, f.eks. i forbindelse med matchning af Brugeren med en anden bruger på Applikationen. Brugerens personoplysninger kan eksempelvis blive overført til:

 1. Arbejdstagerabonnenter og andre brugere af Applikationen;
 2. Eventmakers.dk underleverandører (f.eks. teknisk support og bankforbindelser); eller
 3. Andre tredjeparter, hvis lovgivningen påkræver dette.

Eventmakers.dk kan sælge og købe andre selskaber og aktiver, og i forbindelse med en enhver sådan transaktion kan oplysninger om Brugeren under henvisning til denne Persondatapolitik blive videregivet til et selskab, der køber Eventmakers.dk eller dele af Eventmakers.dk, eller til selskaber, som Eventmakers.dk køber.

 

 • Hvor længe opbevarer Eventmakers.dk Brugerens personoplysninger?

 

Brugerens personoplysninger opbevares af Eventmakers.dk, sålænge Brugeren har en aktiv profil på Applikationen. Brugerens personoplysninger slettes af administrative årsager senest tre måneder efter, at Brugerens opsigelsesperiode er udløbet.

 

 • Hvilke sikkerhedsforhold tager Eventmakers.dk?

 

Eventmakers.dk træffer de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at Brugerens personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den danske persondatalovgivning. Sikkerhedsforanstaltningerne revideres løbende for at følge med den teknologiske udvikling.

 

 • Hvilke rettigheder har Brugeren efter den danske persondatalov?

 

Brugeren har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data Eventmakers.dk behandler om Brugeren, hvorfra de stammer, og hvad Eventmakers.dk anvender dem til. Brugeren kan også få oplyst, hvor længe Eventmakers.dk opbevarer personoplysningerne, og hvem, der modtager personoplysningerne, i det omfang Eventmakers.dk videregiver oplysningerne i Danmark og i udlandet. 

Hvis Brugeren anmoder om det, skal Eventmakers.dk oplyse Brugeren om de personoplysninger, Eventmakers.dk behandler om Brugeren. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Brugeren kan gøre brug af denne ret ved at henvende sig til Eventmakers.dk på nedenstående kontaktoplysninger. 

Hvis Brugeren mener, at de personoplysninger, Eventmakers.dk behandler om Brugeren, er unøjagtige, har Brugeren ret til at få dem rettet. Brugeren skal henvende sig til Eventmakers.dk på nedenstående kontaktoplysninger og oplyse om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

Brugeren har ret til at klage over Eventmakers.dk´s behandling af Brugerens personoplysninger til Datatilsynet.

 

 • Kan der forekomme ændringer i persondatapolitikken?

 

Eventmakers.dk forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at ændre Persondatapolitikken.

 

 • Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

 

Eventmakers.dk ApS

Jagtvej 157

2200 København N 

CVR-nr. 38850679

E-mail info@eventmakers.dk

Telefon (+45) 2224 0422

 

Om eventmakers.dk

Danmarks bedste eventleverandør matchingsrobot.

Kort om os

Efter mange år i eventbranchen, har vi oprettet denne side, for at gøre processen nemmere og langt mere overskuelig.

I stedet for at bruge mange timer på at søge på ukonkrete ting, kan man her nemt få overblik og kontakt til de relevante firmaer, der udbyder præcis det, som du har brug for til dit event. Hvad enten om det er et komplet event, med alt hvad der hører til, i en leverandør, til dele af et event, skulle man selv have lyst til at sammensætte sit drømme event.

Kontakt os her

Vores partnere og brugere

Vores mål er at skabe nemmere kontakt mellem udbydere og brugere.

Vi bestræber os på at finde de bedste og mest alsidige udbydere der kan alt til lige netop dit event. Vi samarbejder med både landsdækkende såvel som lokale udbydere, for at brugeren kan finde netop den udbyder der ønskes. Vores udbydere kan alt fra overnatning, komplet event, festlokaler til udlejning af diverse.

Vores brugere er alle der skal arrangere et event, om det så er fødselsdag, bryllup, firmafest, hyggelig komsammen eller anden festlig lejlighed.

Opret leverandør konto Skab dit event